Zaproszenie na sesję 26 XI – online

 „Wcie­la­my Słowo” to cykl ad­wen­to­wych spo­tkań ze Sło­wem Bożym. Chce­my, aby w cza­sie Ad­wen­tu Słowo zna­la­zło w nas po­dat­ny grunt do sta­wa­nia się cia­łem.

Jak mo­dlić się Sło­wem Bożym? 
Czym cha­rak­te­ry­zu­je się me­dy­ta­cja chrze­ści­jań­ska? 
W jaki spo­sób wpro­wa­dzać Słowo Boga w życie?

Za­pra­sza­my do udzia­łu w sesji on­li­ne, która wpro­wa­dzi nas w temat co­dzien­ne­go roz­wa­ża­nia Słowa Bo­że­go oraz me­dy­ta­cji chrze­ści­jań­skiej.

Ter­min sesji on-li­ne: 26 li­sto­pad

Czas trwa­nia: 14:00-17:00

miej­sce: plat­for­ma Zoom

Pro­wa­dzą­ca: s. Alek­san­dra Wa­law­ska CHR

Uczest­ni­cy będą mieli moż­li­wość za­da­wa­nia pytań na żywo pod­czas trwa­nia sesji lub in­dy­wi­du­al­nie po jej za­koń­cze­niu.

WIĘ­CEJ IN­FOR­MA­CJI NA STRO­NIE OFL: https://​www.​zawichost.​jadwizanki.​pl/​sesja-​wcielamy-​slowo?​fbc​lid=IwA​R1hf​oQej​ysFB​kR-​j6-​Asl​PI1l​Iyih​ShJr​DUEJ​YTMG​24cx​si-​sGY998eFxM