Ośrodek Katechumenalny przy kościele św. Marka Ewangelisty w Krakowie przygotowuje:

– osoby nie ochrzczone do chrztu, bierzmowania i Eucharystii;
– osoby tylko ochrzczone, a które nie przyjęły innych sakramentów;

oraz pomaga osobom szukającym Boga w Jego znalezieniu, zagubionym i przeżywającym kryzysy wiary w odkryciu sensu istnienia i ponownym spotkaniu Boga w sakramentach Kościoła i we wspólnocie wiernych.

Przygotowanie do sakramentów przebiega w dwóch wymiarach jednocześnie: wspólnotowym i indywidualnym. Spotkania wspólne dla wszystkich kandydatów odbywają się w każdy czwartek o godz. 18:30 w kościele św. Marka Ewangelisty. Rozpoczyna je Msza święta z homilią, a po niej następuje katecheza tematyczna. Spotkania indywidualne mają miejsce raz w tygodniu w terminie uzgodnionym z katechistą prowadzącym.

Przygotowanie do sakramentu chrztu trwa zasadniczo przez cały rok kościelny i jest z nim ściśle powiązane. Swój punkt kulminacyjny osiąga w Wigilię Paschalną, kiedy to w katedrze na Wawelu katechumeni otrzymują z rąk biskupa chrzest, przystępują do bierzmowania i po raz pierwszy w pełni uczestniczą w Eucharystii.

Każdy katechumen ma swojego katechistę. Są to przede wszystkim siostry ze zgromadzenia Świętej Jadwigi Królowej Służebnice Chrystusa Obecnego oraz osoby świeckie z odpowiednim przygotowaniem. Katechezy cotygodniowe prowadzi duszpasterz Ośrodka lub zaproszeni przez niego kapłani.

Ośrodek stara się od wielu lat wypracowywać zasady pracy duszpasterstwa katechumenalnego, a zdobytymi doświadczeniami pragnie służyć zarówno poszczególnym duszpasterzom w parafiach, którzy niejednokrotnie spotykają się z sytuacją osób dorosłych nieochrzczonych, jak i podobnym ośrodkom w diecezji oraz poza nią.