Czym jest katechumenat?

Jest to droga stawania się chrześcijaninem. W starożytnym Kościele, żyjącym pośród pogaństwa, kiedy człowiek chciał zostać chrześcijaninem, musiał przejść drogę formacji do chrześcijaństwa zwaną “katechumenatem”.

Pojęcie katechumenat opisuje cały proces poznawania Chrystusa i Kościoła oraz wrastania w Kościół. Katechumenat dzieli tę drogę na odcinki, etapy i stopnie oraz wyodrębnia najważniejsze punkty tej drogi specjalnymi obrzędami.

Katechumenat – to wypracowana przez Kościół pierwszych wieków, a dziś przywrócona i dostosowana do potrzeb naszych czasów, forma przygotowania dorosłych do przyjęcia sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia: chrztu, bierzmowania i Eucharystii.

Ten odnowiony sposób przygotowywania do chrześcijaństwa opiera się na specjalnie opracowanej księdze “Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych”

Dekret Stolicy Apostolskiej na ten temat obowiązujący od 1972 roku mówi: “Sobór Watykański II polecił zreformować Obrzędy chrztu dorosłych i ustanowić podzielony na różne stopnie katechumenat, aby dzięki temu czas przeznaczony na odpowiednie przygotowanie kandydatów został uświęcony kolejno sprawowanymi obrzędami”. Przygotowanie do chrztu bowiem nie polega na samym wyjaśnianiu dogmatów i przykazań, lecz na kształtowaniu całego życia chrześcijańskiego i wprowadzaniu w praktykę obyczajów ewangelicznych (DM 14).

 

Od czego pochodzi nazwa?

Tłumaczenie tego słowa to najkrócej: echo, pogłos, oddźwięk. Człowiek czuje się “zawołany”, “zaproszony do rozmowy”, “zagadnięty” przez Boga. To wołanie odczytane zostaje w sercu, znajduje w nim echo, pobrzmiewa tam, wprowadza coś w ruch. Człowiek udaje się w drogę, ażeby spotkać Tego, kto go zawołał.

Co to za zawołanie, zagadnięcie, echo? Co to za tęsknota, która się nie daje zaspokoić. Kto albo co kryje się za tym? Kim jest Bóg? Co On chce czynić w moim życiu? Jakie doświadczenia mają inni ludzie, inni chrześcijanie, jeśli chodzi o sprawę z Bogiem? O czym mówi Biblia? Wiele pytań i każdy niesie je w sobie w najściślejszym tego słowa znaczeniu. Chrześcijanie wierzą, że to sam Pan Bóg woła, przyciąga i popycha naprzód. Odnaleźć Boga we własnym życiu, to jest cel tej drogi, którą Kościół nazywa katechumenatem.

Prekatechumenat jest wstępnym przygotowaniem i wyjaśnianiem, czym jest życie chrześcijańskie. Jest to czas, w którym kandydat do chrztu przyswaja sobie podstawowe pojęcia i zasady ewangeliczne a także bada motywy skłaniające go do wstąpienia do Kościoła.

Katechumenat ścisły – który rozpoczyna się pierwszym obrzędem zapoczątkowującym chrzest: naznaczeniem krzyżem i przekazem Ewangelii – przypada na czas Adwentu i Bożego Narodzenia. W tym okresie katechumen uczy się żyć według nauki Chrystusa, a Kościół wzmacnia go w tym przez egzorcyzmy i błogosławieństwa.

Wielki Post to okres oczyszczenia i oświecenia. Katechumeni – zwani już teraz “wybranymi” (electi) – otrzymują wtedy w “obrzędach przekazania” następne elementy chrztu: imię chrzcielne, skrót wyznania wiary “Wierzę w Boga” i modlitwę “Ojcze nasz”. Obrzędy trzech skrutyniów i końcowy obrzęd “Effeta” (to znaczy: “otwórz się”) udzielają łaski wspomagającej “wybranych” w tej bardzo już intensywnej drodze do obmycia wodą chrzcielną.

Szczytowym momentem sprawowania sakramentu chrztu jest Wigilia Paschalna (wieczorna liturgia Wielkiej Soboty), kiedy polanie wodą i wymówienie chrzcielnej formuły trynitarnej (“N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”), gładząc grzech pierworodny i wszystkie grzechy dotychczas popełnione, daje nowo ochrzczonym życie Boże. Otrzymują oni wtedy również dar Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania i Ciało Chrystusa w eucharystycznej Komunii świętej.

Następujący potem okres mystagogii, czyli pogłębienia rozumienia tego wszystkiego, co się dokonało, pomaga nowo ochrzczonym wejść w zwyczajny rytm życia Kościoła, powtarzany przez nich odtąd każdego roku – od Adwentu aż po ostatnią niedzielę zwaną uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Katechumenom towarzyszą od początku przedstawiciele Kościoła – a więc poręczyciele, rodzice chrzestni, katechiści, kapłani i wspólnota wiernych gromadzących się przy ołtarzu – którzy przez przekaz wiary, modlitwę i pokutę pomagają im w dojrzewaniu do pełnego uczestnictwa w życiu chrześcijańskim.

Dlatego katechumenat jest także wyzwaniem i wielką “przygodą z Bogiem” dla tych, którzy przyjęli chrzest w niemowlęctwie, ale teraz muszą stać się dla szukających Boga świadkami Ewangelii. Czasem po raz pierwszy w życiu świadomie konfrontują się z otrzymaną w dzieciństwie wiarą i z własną wiernością Chrystusowi i Kościołowi.